Regulamin konkursu - "Wakacyjny konkurs z Dotykiem Urody"

§1 DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs" – konkurs prowadzony pod nazwą " Wakacyjny Konkurs z Dotykiem Urody " na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator" – organizatorem Konkursu jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek z siedzibą w 43-384 Jaworze , ul. Wapienicka 68 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych pod nr NIP 5491962572
 3. „Fundator" – fundatorem nagrody jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek z siedzibą w 43-384 Jaworze , ul. Wapienicka 68 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych pod nr NIP 5491962572
 4. „Uczestnik" – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 5. „Nagroda Główna" – pobyt dla 2 os . w Hotelu Arłamów do wykorzystania wyłącznie w terminie 10-11.09.2017r z obiadokolacją i śniadaniem .

 

W ramach przewidzianej rezerwacji pobytu hotel dodatkowo oferuje:

nieograniczony dostęp do strefy basenów, obejmującej basen wewnętrzny z torami pływackimi oraz atrakcjami wodnymi wraz z sąsiadującą strefą saun i jacuzzi, brodzik dla dzieci, całorocznego basenu zewnętrznego, tarasu widokowego, strefy fitness z siłownią.

 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług i produktów Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej z siedzibą w Jaworze 43-384 przy ul. Wapienickiej 68
 2. Konkurs ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się on w dniu 1 lipca 2017r. i trwa do 31 sierpnia 2017r.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego Organizator przyrzeka nagrodę, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dotykurody.pl

 

§3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie jednorazowo dowolnych usług/dowolnej usługi na kwotę min 300,00 zł ( z wyłączeniem zakupów produktów kosmetycznych). Potwierdzeniem jest zachowanie paragonu z wykonanej usługi. Na tej podstawie klient otrzyma piłkę plażową z logo Dotyku Urody, będącym niezbędnym elementem konkursu.
  2. Nakręć film, zrób zdjęcie, wykonaj kolaż zdjeć z piłką z logo Dotyku Urody, w których prześlesz pozdrowienia z wakacji dla Dotyku Urody .
  3. Pracę prześlij na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podaj swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel oraz nr paragonu .
 2. Autor zezwala na publikację filmu, zdjęcia na stronie www.dotykurody.pl i na stronie Facebooka Dotyku Urody oraz na jego wykorzystanie w przyszłości przez Organizatora Konkursu
 3. W chwili dokonania Zgłoszenia do konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin oraz przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami lub filmem w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości do celów promocyjnych i reklamy. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.
 4. Nadesłanie pracy (zdjęcia lub filmu) jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa nadsyłającego i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 5. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z Konkursu . Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim
 6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 7. Każdy Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilośc razy , za każdym razem gdy wykona jednorazowo usługi za kwotę min 300,00zł i podając inny nr paragonu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku Zwycięzcy przed dostarczeniem nagrody.
 10. Organizator ma prawo w każdej chwili zdyskwalifikować każdego uczestnika za świadome wprowadzenie w błąd lub podanie fałszywych danych w zgłoszeniu konkursowym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu użytkowników, których postępowanie narusza zasady uczciwości.

 

§4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

 1. Wyboru laureata dokona Jury powołane przez Organizatora, które spośród wszystkich nadesłanych prac wskaże Zwycięzcę.
 2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie oceniona jako najciekawsza. Wyłaniając laureata, Jury kierować się będzie w szczególności kreatywnością autora.
 3. Organizator przewiduje jedną, główną nagrodę dla Laureata, pobyt dla 2 os . w Hotelu Arłamów do wykorzystania wyłącznie w terminie 10-11.09.2017r z obiadokolacją i śniadanie.
 4. Informacja o laureacie opublikowana zostanie na stronie dotykurody.pl oraz fanpage Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej na Facebooku 1 września po godz 18.00
 5. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem kontaktu telefonicznego 1 września 2017 r. po godz 18.00 na numer podany w mailu w zgłoszeniu do Konkursu.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia laureata, nie podania Organizatorowi danych teleadresowych, , nie odebrania danych do odebrania nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Jury dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Jury w dodatkowym wyborze.

 

§5 REALIZACJA NAGRODY GŁÓWNEJ

 

 1. Realizacja pobytu w Hotelu Arłamów dla 2 os z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) podlega wykorzystaniu wyłącznie w terminie 10-11 wrzesień 2017 r. i na zasadach obowiązujących dla danej rezerwacji w Hotelu Arłamów. Wszelkie usługi dodatkowe podczas pobytu w Hotelu pokrywa Laureat , w tym opłatę klimatyczną 1zl os / noc płatną na miejscu. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. Nie ma możliwości zmiany terminu pobytu. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie bez zgody organizatora . W przeciwnym razie traci prawo do wykorzystania nagrody.
 2. Numer rezerwacji na pobyt w Hotelu Arłamów będący główną nagrodą w konkursie zostanie przesłany na adres e-mail podany w korespondencji elektronicznej (e- mail) ze Zwycięzcą. Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania wiadomości o otrzymaniu nagrody z numerem rezerwacji.
 3. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

§6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu, jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Zgłoszenia do konkursu będą prezentowane na Fun Page Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej na Facebooku oraz na stronie www.dotykurody.pl
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia na stronie www.dotykurody.pl i stronie Facebook Dotyk Urody w prezentacji zgłoszeń oraz imienia i nazwiska na stronie Dotyk Urody i w serwisie Facebook w przypadku, gdy zostaną zwycięzcami Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie prośby w formie pisemnej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z prośbą o potwierdzenie odbioru.
 6. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

§8 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać pod rygorem nieważności na adres e-mail Organizatora Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia zakończenia Konkursu, tj. 31 sierpnia 2017 roku.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane .
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak rownież dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą maila podanego w reklamacji, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie www.dotykurody.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 4. Zarówno uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.