Regulamin konkursu - "Wakacyjny konkurs z Dotykiem Urody" (2018)

§1 DEFINICJE

 

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨:

 1. „Konkurs" – konkurs prowadzony pod nazwą "Wakacyjny Konkurs z Dotykiem Urody" na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator" – organizatorem Konkursu jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek z siedzibą w 43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 68, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych pod nr NIP 5491962572.
 3. „Fundator" – fundatorem nagrody jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek z siedzibą w 43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 68, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach gospodarczych pod nr NIP 5492962572.
 4. „Uczestnik" – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
 5. „Nagroda Główna" – pobyt dla 2 osób w Zamek Biskupi Janów Podlaski ****, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, Polska do wykorzystania wyłącznie w terminie 11-14.08.2018r. tj. 3 noce w pokoju typu Pokój Double w Zamku. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00-12.00

 

Opis pokoju:

Przytulny i komfortowy pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyposażenie: łazienka z prysznicem, ręcznikami i suszarką do włosów, telewizor, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko, sejf, minibar, bezprzewodowy Internet. W ramach przewidzianej rezerwacji pokoju w wygranej zawierają się:

 • 3 śniadania
 • 3 obiadokolacje
 • nielimitowany dostęp do Strefy Wellness z basenem z przeciwprądami, gejzerem wodnym i biczami; saunami, saunarium, jacuzzi, brodzikiem dla dzieci
 • Internet Wi-Fi

 

Nagroda nie zawiera i jest dodatkowo płatne na miejscu przez Laureata:

 • napoje do obiadokolacji
 • opłata za parking – 10 zł/doba
 • opłata za pozostałe usługi w hotelu, których nie pokrywa Fundator

 

Organizator nie odpowiada za pobyt w Zamek Biskupi Janów Podlaski ani za transport.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług i produktów Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej z siedzibą w Jaworze 43-384 przy ul. Wapienickiej 68

2. Konkurs ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się on w dniu 4.07.2018 r. o godz. 10.00 i trwa do 4.08.2018r. do godz. 24.00.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Stosownie do art. 921 Kodeksu Cywilnego Organizator przyrzeka nagrodę̨, na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są̨ na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dotykurody.pl w zakładce Aktualności oraz na stronie Facebook Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej w zakładce Notatki.

 

§3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić́ łącznie następujące warunki:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie jednorazowo dowolnych usług/dowolnej usługi na kwotę min 300,00 zł (z wyłączeniem zakupów produktów kosmetycznych). Na tej podstawie klient otrzyma piłkę plażową z logo Dotyku Urody, będącą niezbędnym elementem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo, iż w przypadku wyczerpania piłek, będących niezbędnym elementem konkursu, wydawane będą w zamian zaproszenia - oznaczone pod konkurs i ponumerowane tak, by umożliwić kontynuację trwania konkursu pomimo braku piłek
 2. Następnie należy nakręcić film, zrobić zdjęcie, wykonć kolaż zdjęć z piłką z logo Dotyku Urody, w których będą przesłane pozdrowienia z wakacji dla Dotyku Urody
 3. Pracę należy przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

2. Autor zezwala na publikację filmu, zdjęcia na stronie www.dotykurody.pl i na stronie Facebooka Dotyku Urody oraz na jego wykorzystanie w przyszłości przez Organizatora Konkursu.

3. W chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania nadesłanym utworem tj. zdjęciem lub filmem w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości do celów promocyjnych i reklamy.

4. Organizator Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

 1. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
 2. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
 5. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 6. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

5. Uczestnik upoważnia Organizatora Konkursu do wykonywania praw zależnych w stosunku do utworu nadesłanego w konkursie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 4, a nadto przenosi na Organizatora Konkursu prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 4.

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata.

7. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego w stosunku do utworu nadesłanego do Konkursu.

8. Nadesłanie pracy (zdjęcia lub filmu) jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa nadsyłającego i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.

9. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z Konkursu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

10. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być́ każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

11. Każdy Uczestnik konkursu może wziąć́ udział w Konkursie dowolną ilość razy, za każdym razem, gdy wykona jednorazowo usługi za kwotę min 300,00 zł, na podstawie czego otrzyma piłkę lub specjalnie oznaczone zaproszenie (voucher) Dotyku Urody.

12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

13. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku Zwycięzcy przed dostarczeniem nagrody.

14. Organizator ma prawo w każdej chwili zdyskwalifikować każdego uczestnika za świadome wprowadzenie w błąd lub podanie fałszywych danych w zgłoszeniu konkursowym.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu użytkowników, których postępowanie narusza zasady uczciwości.

16. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie jego trwania lub zakończenia przed upływem terminu zakończenia, bez podania przyczyny.

18. W przypadku zaistnienia siły wyższej, lub innych okoliczności nieleżących po stronie Organizatora i niezależnych od niego, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu, w tym bez wyłonienia zwycięzcy.

 

§4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. Wyboru laureata dokona Jury powołane przez Organizatora, które spośród wszystkich nadesłanych prac wskaże Zwycięzcę̨. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru pracy.

2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie oceniona jako najciekawsza. Wyłaniając laureata, Jury kierować́ się̨ będzie w szczególności kreatywnością̨ autora.

3. Organizator przewiduje jedną, główną nagrodę̨ dla Laureata, pobyt dla 2 osób w Zamek Biskupi Janów Podlaski do wykorzystania wyłącznie w terminie 11-14.08.2018. Szczegółowy opis świadczeń wchodzących w skład wygranej znajduje się w §1 p.3

4. Informacja o laureacie opublikowana zostanie na stronie www.dotykurody.pl oraz fanpage Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej na Facebooku 05.08.2018r po godz.18.00

5. O przyznaniu nagród laureaci zostaną̨ powiadomieni za pośrednictwem kontaktu telefonicznego 05.08.2018r po godz. 18.30 na numer podany w mailu w zgłoszeniu do Konkursu.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się̨ z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 2 dni od dnia wyłonienia laureata, nie podania Organizatorowi danych teleadresowych, nie odebrania nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Jury dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Jury w dodatkowym wyborze.

 

§5 REALIZACJA NAGRODY GŁÓWNEJ

 

1. Realizacja pobytu w Zamek Biskupi Janów Podlaski dla 2 osób z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) podlega wykorzystaniu wyłącznie w terminie 11-14.08.2018r. i na zasadach obowiązujących dla danej rezerwacji w Zamek Biskupi Janów Podlaski. Wszelkie usługi dodatkowe podczas pobytu w Hotelu pokrywa Laureat. Organizator nie odpowiada za pobyt w Hotelu. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę̨ lub na jej równowartość́ pieniężną. Nie ma możliwości zmiany terminu pobytu. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie bez zgody organizatora. W przeciwnym razie traci prawo do wykorzystania nagrody.

 

2. Numer rezerwacji na pobyt w Zamek Biskupi Janów Podlaski, będący główną nagrodą w konkursie, zostanie przesłany na adres e-mail podany w korespondencji elektronicznej (e- mail) ze Zwycięzcą̨ (Laureatem). Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania wiadomości o otrzymaniu nagrody z numerem rezerwacji.

 

3. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń́ lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą̨ się̨ błędne lub nieprawdziwe.

 

4. W przypadku anulowania rezerwacji objętej nagrodą przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta traci on prawo do skorzystania z nagrody i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot jakiejkolwiek sumy pieniężnej w zakresie objętym wartością vouchera rabatowego.

 

§6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 4.07.2018r godz. 10.00.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) informujemy iż̇:

2. Administratorem danych osobowych w ramach niniejszego Konkursu jest Dotyk Urody Marta Wawrzyczek z siedzibą 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 68

3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40, Telefon (33) 813-68-08

4. Dane osobowe tj.: imię̨, nazwisko, adres mailowy, nr tel., wizerunek, przetwarzane będą̨ w celu obsługi konkursu „Wakacyjny konkurs z Dotykiem Urody„ na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji

5. Laureat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż̇ przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

6. Zgłoszenia do konkursu będą prezentowane na Fun Page Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej na Facebooku oraz na stronie www.dotykurody.pl.

7. Uczestnicy wyrażają̨ zgodę̨ na zamieszczenie ich imienia na stronie www.dotykurody.pl i stronie Facebook Dotyk Urody w prezentacji zgłoszeń oraz imienia i nazwiska na stronie Dotyk Urody i w serwisie Facebook w przypadku, gdy zostaną zwycięzcami Konkursu.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być́ wykonywane poprzez przesłanie prośby w formie pisemnej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z prośbą o potwierdzenie odbioru.

9. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć́ konieczne do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa w Konkursie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

11. Dane nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Laureat posiadł prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

13. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, z którymi Organizator współpracuje przy organizacji Konkursu.

14. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z organizacji Konkursu.

15. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

§8 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać́ pod rygorem nieważności na adres e-mail Organizatora Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia zakończenia Konkursu, tj. 04.08.2018r.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać́ imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą̨ niezwłocznie, jednak nie później niż̇ w terminie 5 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą̨ maila podanego w reklamacji w terminie do 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą̨ uzyskać́ kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż̇ w ciągu 5 dni.

 

§9 OPODATKOWANIE NAGRÓD

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest Nagroda otrzymana w związku z OGŁOSZONYM KONKURSEM „Wakacyjny Konkurs z Dotykiem Urody", jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2000 zł. W przypadku przekroczenia tej wartości, uczestnikowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda w wysokości 11,11% Nagrody z przeznaczeniem na pokrycie podatku zryczałtowanego.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.dotykurody.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz na stronie Facebook Dotyk Urody Centrum Kosmetyczne w zakładce - Notatki. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień́ Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień́ niniejszego Regulaminu Konkursu.

4. Zarówno uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą̨ dążyć́ do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.